Organizers

Meeting Chairperson

Hiroharu KAWAHARA (Kitakyushu National College of Technology)

Meeting Vice Chair

Masamichi KAMIHIRA (Kyushu University)

Meeting Secretary General

Yuto KAMEI (Saga University)

Meeting Secretary

Hiroyuki Ijima (Kyushu University)
Takuya Sugawara (Ehime University)
Yoshinori Katakura (Kyushu University)
Kiichiro Teruya (Kyushu University)
Yuichi Inoue (Kitakyushu National College of Technology)

Japanese Organizing Board

S.Asami T.Ashikaga S.Abe K.Ii S.Iijima
Y.Ikura Y.Ishikawa H.Isoda K.Isshiki J. Woo
D. Ejima N.Etoh J.Enomoto T.Ohta K.Omasa
A.Ogawa M.Kamei K.Kawamura S.Kida M.Kinooka
K.Kirihara S.Kirosawa T.Kuwata H.Satsu M. Sato
S.Shinoda K.Shinohara S.Shimizu M.Shimizu S.Shirahata
H.Shinmoto H.Sugiyama M.Takagi H.Tachibana M.Tanokura
Y.Tsukamoto N.Tsuji H.Tsumura S.Terada K.Tokumaru
M.Tozuka M.Nagao M.Nakamura K.Nishijima S.Hashizume
S.Hachimura Y.Hayashi T.Hisatsune K.Hitomi C.Hirashima
R.Hiramatsu S.Hirase Y.Fuke M.Fujiwara H.Hoshi
M.Hosobuchi T.Matsumoto Y.Miura H.Miyashita K.Murakami
K.Yagasaki M.Yamamoto(Maeda) M.Yokota T.Yonezawa T.Watanabe

Copyright JAACT2014 All Rights Reserved.